""ท่านต้องมีความพากเพียรในการทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า เพื่อจะได้รับ บำเหน็จตามพระสัญญา" (ฮบ. 10:32-39)

 
รายชื่อและที่อยู่ รายชื่อ/ที่อยู่/เบอร์โทร/อีเมล เล่าประสบการณ์ดีๆให้เพื่อนๆฟัง บทเพลงศักดิ์สิทธิ์ tell
"“ท่านต้องมีความพากเพียรในการทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า เพื่อจะได้รับ บำเหน็จตามพระสัญญา” (ฮบ. 10:32-39)
 
Website counter
 
รายงานการประชุม
 
1. รายงานการประชุมครั้งที่1/2510
2. รายงานการประชุมครั้งที่2/2510
3. รายงานการประชุมครั้งที่3/2510
4. รายงานการประชุมครั้งที่4/2510
5. รายงานการประชุมครั้งที่5/2510
6. รายงานการประชุมครั้งที่6/2510
1. รายงานการประชุมครั้งที่1/2511
2. รายงานการประชุมครั้งที่2/2511
3. รายงานการประชุมครั้งที่3/2511 

ศูนย์ศิษย์สามเณราลัย
(Associatio Alumnorum Seminarii)
สำนักงานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อฆราวาส (คฆร.)122/11 ชั้น 3 ตึกสภาพระสังฆราชฯ ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ)
ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2681-3900 ต่อ 1301 หรือ 1308 โทรสาร 0-2681-5369-70 คุณอาวุธ กงมนตรี

  Bangkok Time